Trong trường hợp cần hỗ trợ, bạn có thể gửi thông tin vào hòm thư fpttechday@fpt.com.vn hoặc liên hệ Hotline: 19006448.