Lưu chuyển xanh

Khu vực mô phỏng các công nghệ giúp việc lưu chuyển của cá nhân/doanh nghiệp an toàn, không gián đoạn

Dữ liệu thời gian thực góp phần hỗ trợ công tác quản lý và điều hành giao thông, ngăn chặn và xử lý triệt để các trường hợp vi phạm giao thông
Dữ liệu cung cấp báo cáo chi tiết phục vụ công tác quản lý, kiểm soát dịch tại các cung đường xanh